YellowBridge Chinese Language & Culture
Chinese Language Center

Learn Chinese Valid Pinyin Initials and Finals Combination Table

  Initials  
  Labial Dental Gutural Palatal Retroflex Dental Sibilant
None b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
F
i
n
a
l
s
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa
o o bo po mo fo                                  
e e     me   de te ne le ge ke he       zhe che she re ze ce se
ai ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai   zai cai sai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei       zhei   shei   zei    
ao ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao       zhao chao shao rao zao cao sao
ou ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou       zhou chou shou rou zou cou sou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han       zhan chan shan ran zan can san
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang       zhang chang shang rang zang cang sang
en en ben pen men fen den   nen   gen ken hen       zhen chen shen ren zen cen sen
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng
er er                                          
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu       zhu chu shu ru zu cu su
ua wa                 gua kua hua       zhua chua shua rua       ㄨㄚ
uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo ㄨㄛ
uai wai                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai         ㄨㄞ
ui wei         dui tui     gui kui hui       zhui chui shui rui zui cui sui ㄨㄟ
uan wan         duan tuan nuan luan guan kuan huan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan ㄨㄢ
uang wang                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang         ㄨㄤ
un wen         dun tun nun lun gun kun hun       zhun chun shun run zun cun sun ㄨㄣ
ueng weng                                           ㄨㄥ
ong           dong tong nong long gong kong hong       zhong chong   rong zong cong song ㄨㄥ
i (short)                               zhi chi shi ri zi ci si  
i yi bi pi mi   di ti ni li       ji qi xi              
ia ya         dia     lia       jia qia xia

As you can see from the empty spaces in this table, the actual number of syllables in use is only about half of the number of possible combinations of initials and finals.

Clicking on one of the syllables will display the most common characters matching that syllable in the YellowBridge Dictionary.

ㄧㄚ
ie ye bie pie mie   die tie nie lie       jie qie xie ㄧㄝ
iao yao biao piao miao   diao tiao niao liao       jiao qiao xiao ㄧㄠ
iu you     miu   diu   niu liu       jiu qiu xiu ㄧㄡ
ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       jian qian xian ㄧㄢ
iang yang             niang liang       jiang qiang xiang ㄧㄤ
in yin bin pin min       nin lin       jin qin xin ㄧㄣ
ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       jing qing xing ㄧㄥ
ü yu                   ju qu xu
üe yue             nüe lüe       jue que xue ㄩㄝ
üan yuan The bottom and right axes show the corresponding zhuyin (Bopomofo) symbols for the pinyin initials and finals shown on the top and left axis, respectively. If you never had to learn the zhuyin system, just ignore them. juan quan xuan ㄩㄢ
ün yun jun qun xun ㄩㄣ
iong yong jiong qiong xiong ㄩㄥ
  None  

See also