YellowBridge Chinese Language & Culture
Chinese Language Center

Learn Chinese Mandarin Phonetic Systems Conversion Table

A Rosetta Stone of Mandarin Phonetic Representation Systems

The following table can be used to find the equivalent phonetic representation or romanization between the four most common systems in existence. To facilitate finding the desired entry, sort the table by clicking on the column title matching the source phonetic system.

Click on any column title to sort
Pinyin Wade-Giles Yale Zhuyin (Bopomofo)
a a a
ai ai ai
an an an
ang ang ang
ao ao au
ba pa ba ㄅㄚ
bai pai bai ㄅㄞ
ban pan ban ㄅㄢ
bang pang bang ㄅㄤ
bao pao bao ㄅㄠ
bei pei bei ㄅㄟ
ben pen ben ㄅㄣ
beng peng beng ㄅㄥ
bi pi bi ㄅㄧ
bian pien byan ㄅㄧㄢ
biao piao byau ㄅㄧㄠ
bie pieh bye ㄅㄧㄝ
bin pin bin ㄅㄧㄣ
bing ping bing ㄅㄧㄥ
bo po bwo ㄅㄛ
bu pu bu ㄅㄨ
ca ts`a tsa ㄘㄚ
cai ts`ai tsai ㄘㄞ
can ts`an tsan ㄘㄢ
cang ts`ang tsang ㄘㄤ
cao ts`ao tsau ㄘㄠ
ce ts`e tse ㄘㄜ
cen ts`en tsen ㄘㄣ
ceng ts`eng tseng ㄘㄥ
cha ch`a cha ㄔㄚ
chai ch`ai chai ㄔㄞ
chan ch`an chan ㄔㄢ
chang ch`ang chang ㄔㄤ
chao ch`ao chau ㄔㄠ
che ch`e che ㄔㄜ
chen ch`en chen ㄔㄣ
cheng ch`eng cheng ㄔㄥ
chi ch`ih chr
chong ch`ung chung ㄔㄨㄥ
chou ch`ou chou ㄔㄡ
chu ch`u chu ㄔㄨ
chua chua chwa ㄔㄨㄚ
chuai ch`uai chwai ㄔㄨㄞ
chuan ch`uan chwan ㄔㄨㄢ
chuang ch`uang chwang ㄔㄨㄤ
chui ch`ui chwei ㄔㄨㄟ
chun ch`un chwun ㄔㄨㄣ
chuo ch`o chwo ㄔㄨㄛ
ci tz`u tsz
cong ts`ung tsung ㄘㄨㄥ
cou ts`ou tsou ㄘㄡ
cu ts`u tsu ㄘㄨ
cuan ts`uan tsuan ㄘㄨㄢ
cui ts`ui tsui ㄘㄨㄟ
cun ts`un tsun ㄘㄨㄣ
cuo ts`o tso ㄘㄨㄛ
da ta da ㄉㄚ
dai tai dai ㄉㄞ
dan tan dan ㄉㄢ
dang tang dang ㄉㄤ
dao tao dao ㄉㄠ
de te de ㄉㄜ
deng teng deng ㄉㄥ
di ti di ㄉㄧ
dian tien dyan ㄉㄧㄢ
diang tiang dyang ㄉㄧㄤ
diao tiao dyau ㄉㄧㄠ
die tieh dye ㄉㄧㄝ
ding ting ding ㄉㄧㄥ
diu tiu dyou ㄉㄧㄡ
dong tung dung ㄉㄨㄥ
dou tou dou ㄉㄡ
du tu du ㄉㄨ
duan tuan dwan ㄉㄨㄢ
dui tui dwei ㄉㄨㄟ
dun tun dwun ㄉㄨㄣ
duo to dwo ㄉㄨㄛ
e o e
ei ei ei
en en en
er erh er
fa fa fa ㄈㄚ
fan fan fan ㄈㄢ
fang fang fang ㄈㄤ
fei fei fei ㄈㄟ
fen fen fen ㄈㄣ
feng feng feng ㄈㄥ
fo fo fwo ㄈㄛ
fou fou fou ㄈㄡ
fu fu fu ㄈㄨ
ga ka ga ㄍㄚ
gai kai gai ㄍㄞ
gan kan gan ㄍㄢ
gang kang gang ㄍㄤ
gao kao gau ㄍㄠ
ge ko ge ㄍㄜ
gei kei gei ㄍㄟ
gen ken gen ㄍㄣ
geng keng geng ㄍㄥ
gong kung gung ㄍㄨㄥ
gou kou gou ㄍㄡ
gu ku gu ㄍㄨ
gua kua gwa ㄍㄨㄚ
guai kuai gwai ㄍㄨㄞ
guan kuan gwan ㄍㄨㄢ
guang kuang gwang ㄍㄨㄤ
gui kuei gwei ㄍㄨㄟ
gun kun gwun ㄍㄨㄣ
guo kuo gwo ㄍㄨㄛ
ha ha ha ㄏㄚ
hai hai hai ㄏㄞ
han han han ㄏㄢ
hang hang hang ㄏㄤ
hao hao hau ㄏㄠ
he ho he ㄏㄜ
hei hei hei ㄏㄟ
hen hen hen ㄏㄣ
heng heng heng ㄏㄥ
hong hung hung ㄏㄨㄥ
hou hou hou ㄏㄡ
hu hu hu ㄏㄨ
hua hua hwa ㄏㄨㄚ
huai huai hwai ㄏㄨㄞ
huan huan hwan ㄏㄨㄢ
huang huang hwang ㄏㄨㄤ
hui hui hwei ㄏㄨㄟ
hun hun hwun ㄏㄨㄣ
huo huo hwo ㄏㄨㄛ
ji chi ji ㄐㄧ
jia chia jya ㄐㄧㄚ
jian chien jyan ㄐㄧㄢ
jiang chiang jyang ㄐㄧㄤ
jiao chiao jyau ㄐㄧㄠ
jie chieh jye ㄐㄧㄝ
jin chin jin ㄐㄧㄣ
jing ching jing ㄐㄧㄥ
jiong chiung jyung ㄐㄩㄥ
jiu chiu jyu ㄐㄧㄡ
ju chü chü ㄐㄩ
juan chüan jywan ㄐㄩㄢ
jue chüeh jywe ㄐㄩㄝ
jun chün jyun ㄐㄩㄣ
ka k`a ka ㄎㄚ
kai k`ai kai ㄎㄞ
kan k`an kan ㄎㄢ
kang k`ang kang ㄎㄤ
kao k`ao kau ㄎㄠ
ke k`o ke ㄎㄜ
ken k`en ken ㄎㄣ
keng k`eng keng ㄎㄥ
kong k`ung kung ㄎㄨㄥ
kou k`ou kou ㄎㄡ
ku k`u ku ㄎㄨ
kua k`ua kwa ㄎㄨㄚ
kuai k`uai kwai ㄎㄨㄞ
kuan k`uan kwan ㄎㄨㄢ
kuang k`uang kwang ㄎㄨㄤ
kui k`uei kwei ㄎㄨㄟ
kun k`un kwun ㄎㄨㄣ
kuo k`uo kwo ㄎㄨㄛ
la la la ㄌㄚ
lai lai lai ㄌㄞ
lan lan lan ㄌㄢ
lang lang lang ㄌㄤ
lao lao lau ㄌㄠ
le le le ㄌㄜ
lei lei lei ㄌㄟ
leng leng leng ㄌㄥ
li li li ㄌㄧ
lian lien lien ㄌㄧㄢ
liang liang liang ㄌㄧㄤ
liao liao liao ㄌㄧㄠ
lie lieh lieh ㄌㄧㄝ
lin lin lin ㄌㄧㄣ
ling ling ling ㄌㄧㄥ
liu liu liu ㄌㄧㄡ
long lung lung ㄌㄨㄥ
lou lou lou ㄌㄡ
lu lu lu ㄌㄨ
ㄌㄩ
luan luan luan ㄌㄨㄢ
lüe lüeh lüeh ㄌㄩㄝ
lun lun lun ㄌㄨㄣ
luo lo lo ㄌㄨㄛ
ma ma ma ㄇㄚ
mai mai mai ㄇㄞ
man man man ㄇㄢ
mang mang mang ㄇㄤ
mao mao mau ㄇㄠ
mei mei mei ㄇㄟ
men men men ㄇㄣ
meng meng meng ㄇㄥ
mi mi mi ㄇㄧ
mian mien myan ㄇㄧㄢ
miao miao miau ㄇㄧㄠ
mie mieh mye ㄇㄧㄝ
min min min ㄇㄧㄣ
ming ming ming ㄇㄧㄥ
miu miu myou ㄇㄧㄡ
mo mo mwo ㄇㄨㄛ
mou mou mou ㄇㄡ
mu mu mu ㄇㄨ
na na na ㄋㄚ
nai nai nai ㄋㄞ
nan nan nan ㄋㄢ
nang nang nang ㄋㄤ
nao nao nau ㄋㄠ
ne ne ne ㄋㄛ
nei nei nei ㄋㄟ
nen nen nen ㄋㄣ
neng neng neng ㄋㄥ
ni ni ni ㄋㄧ
nia nia nya ㄋㄧㄚ
nian nien nyan ㄋㄧㄢ
niang niang nyang ㄋㄧㄤ
niao niao nyau ㄋㄧㄠ
nie nie nye ㄋㄧㄝ
nin nin nin ㄋㄧㄣ
ning ning ning ㄋㄧㄥ
niu niu nyou ㄋㄧㄡ
nong nung nung ㄋㄨㄥ
nou nou nou ㄋㄡ
nu nu nu ㄋㄨ
nyu ㄋㄩ
nuan nuan nwan ㄋㄨㄢ
nüe nüeh nywe ㄋㄩㄝ
nuo no no ㄋㄨㄛ
nun nuen nwen ㄋㄨㄣ
ou ou ou
pa p`a pa ㄆㄚ
pai p`ai pai ㄆㄞ
pan p`an pan ㄆㄢ
pang p`ang pang ㄆㄤ
pao p`ao pau ㄆㄠ
pei p`ei pei ㄆㄟ
pen p`en pen ㄆㄣ
peng p`eng peng ㄆㄥ
pi p`i pi ㄆㄧ
pian p`ien pyan ㄆㄧㄢ
piao p`iao pyau ㄆㄧㄠ
pie p`ieh pye ㄆㄧㄝ
pin p`in pin ㄆㄧㄣ
ping p`ing ping ㄆㄧㄥ
po p`o pwo ㄆㄨㄛ
pou p`ou pou ㄆㄡ
pu p`u pu ㄆㄨ
qi ch`i chi ㄑㄧ
qia ch`ia chya ㄑㄧㄚ
qian ch`ien chyan ㄑㄧㄢ
qiang ch`iang chyang ㄑㄧㄤ
qiao ch`iao chyau ㄑㄧㄠ
qie ch`ieh chye ㄑㄧㄝ
qin ch`in chin ㄑㄧㄣ
qing ch`ing ching ㄑㄧㄥ
qiong ch`iung chyung ㄑㄩㄥ
qiu ch`iu chyou ㄑㄧㄡ
qu ch`ü chyu ㄑㄩ
quan ch`üan chywan ㄑㄩㄢ
que ch`üeh chyweh ㄑㄩㄝ
qun ch`ün chyun ㄑㄩㄣ
ran jan ran ㄖㄢ
rang jang rang ㄖㄤ
rao jao rau ㄖㄠ
re je re ㄖㄜ
ren jen ren ㄖㄣ
reng jeng reng ㄖㄥ
ri jih r
rong jung rung ㄖㄨㄥ
rou jou rou ㄖㄡ
ru ju ru ㄖㄨ
ruan juan rwan ㄖㄨㄢ
rui jui rwei ㄖㄨㄟ
run jun rwun ㄖㄨㄣ
ruo jo rwo ㄖㄨㄛ
sa sa sa ㄙㄚ
sai sai sai ㄙㄞ
san san san ㄙㄢ
sang sang sang ㄙㄤ
sao sao sau ㄙㄠ
se se se ㄙㄜ
sei sei sei ㄙㄟ
sen sen sen ㄙㄣ
seng seng seng ㄙㄥ
sha sha sha ㄕㄚ
shai shai shai ㄕㄞ
shan shan shan ㄕㄢ
shang shang shang ㄕㄤ
shao shao shau ㄕㄠ
she she she ㄕㄜ
shei shei shei ㄕㄟ
shen shen shen ㄕㄣ
sheng sheng sheng ㄕㄥ
shi shih shr
shong shung shung ㄕㄡㄥ
shou shou shou ㄕㄡ
shu shu shu ㄕㄨ
shua shua shwa ㄕㄨㄚ
shuai shuai shwai ㄕㄨㄞ
shuan shuan shwan ㄕㄨㄢ
shuang shuang shwang ㄕㄨㄤ
shui shui shwei ㄕㄨㄟ
shun shun shwun ㄕㄨㄣ
shuo shuo shwo ㄕㄨㄛ
si ssu sz
song sung sung ㄙㄨㄥ
sou sou sou ㄙㄡ
su su su ㄙㄨ
suan suan swan ㄙㄨㄢ
sui sui swei ㄙㄨㄟ
sun sun swun ㄙㄨㄣ
suo so swo ㄙㄨㄛ
ta t`a ta ㄊㄚ
tai t`ai tai ㄊㄞ
tan t`an tan ㄊㄢ
tang t`ang tang ㄊㄤ
tao t`ao tau ㄊㄠ
te t`e te ㄊㄜ
teng t`eng teng ㄊㄥ
ti t`i ti ㄊㄧ
tian t`ien tyan ㄊㄧㄢ
tiao t`iao tyau ㄊㄧㄠ
tie t`ieh tye ㄊㄧㄝ
ting t`ing ting ㄊㄧㄥ
tong t`ung tung ㄊㄨㄥ
tou t`ou tou ㄊㄡ
tu t`u tu ㄊㄨ
tuan t`uan twan ㄊㄨㄢ
tui t`ui twei ㄊㄨㄟ
tun t`un twun ㄊㄨㄣ
tuo t`o two ㄊㄨㄛ
wa wa wa ㄨㄚ
wai wai wai ㄨㄞ
wan wan wan ㄨㄢ
wang wang wang ㄨㄤ
wei wei wei ㄨㄟ
wen wen wen ㄨㄣ
weng weng weng ㄨㄥ
wo wo wo ㄨㄛ
wu wu wu
xi hsi syi ㄒㄧ
xia hsia syia ㄒㄧㄚ
xian hsien syan ㄒㄧㄢ
xiang hsiang syang ㄒㄧㄤ
xiao hsiao syau ㄒㄧㄠ
xie hsieh sywe ㄒㄧㄝ
xin hsin syin ㄒㄧㄣ
xing hsing sying ㄒㄧㄥ
xiong hsiung syung ㄒㄩㄥ
xiu hsiu syu ㄒㄧㄡ
xu hsü syü ㄒㄩ
xuan hsüan sywan ㄒㄩㄢ
xue hsüeh sywe ㄒㄩㄝ
xun hsün syun ㄒㄩㄣ
ya ya ya ㄧㄚ
yai yai yai ㄧㄞ
yan yen yan ㄧㄢ
yang yang yang ㄧㄤ
yao yao yau ㄧㄠ
ye yeh ye ㄧㄝ
yi i yi
yin yin yin ㄧㄣ
ying ying ying ㄧㄥ
yo yo yo ㄧㄛ
yong yung yung ㄩㄥ
you yu you ㄧㄡ
yu
yuan yüan ywan ㄩㄢ
yue yüeh ywe ㄩㄝ
yun yün yün ㄩㄣ
za tsa dza ㄗㄚ
zai tsai dzai ㄗㄞ
zan tsan dzan ㄗㄢ
zang tsang dzang ㄗㄤ
zao tsao dzau ㄗㄠ
ze tse dze ㄗㄜ
zei tsei dzei ㄗㄟ
zen tsen dzen ㄗㄣ
zeng tseng dzeng ㄗㄥ
zha cha ja ㄓㄚ
zhai chai jai ㄓㄞ
zhan chan jan ㄓㄢ
zhang chang jang ㄓㄤ
zhao chao jau ㄓㄠ
zhe che je ㄓㄜ
zhei chei jei ㄓㄟ
zhen chen jen ㄓㄣ
zheng cheng jeng ㄓㄥ
zhi chih jr
zhong chung jung ㄓㄨㄥ
zhou chou jou ㄓㄡ
zhu chu ju ㄓㄨ
zhua chua jwa ㄓㄨㄚ
zhuai chuai jwai ㄓㄨㄞ
zhuan chuan jwan ㄓㄨㄢ
zhuang chuang jwang ㄓㄨㄤ
zhui chui jwei ㄓㄨㄟ
zhun chun jwun ㄓㄨㄣ
zhuo cho jwo ㄓㄨㄛ
zi tzu dz
zong tsung dzung ㄗㄨㄥ
zou tsou dzou ㄗㄡ
zu tsu dzu ㄗㄨ
zuan tsuan dzwan ㄗㄨㄢ
zui tsui dzwei ㄗㄨㄟ
zun tsun dzwun ㄗㄨㄣ
zuo tso dzwo ㄗㄨㄛ

See also

';