YellowBridge Chinese Language & Culture
Chinese Language Center

Learn Chinese List of Chinese Radicals

Chinese characters can be decomposed into components called radicals or bushou. The most commonly accepted table of radicals for traditional Chinese characters consists of 214 entries. These 214 radicals were popularized back in the reign of Qing emperor Kangxi, who commissioned what is now known as the Kangxi Zidian, a character dictionary listing over 47,000 entries. Tables with fewer or greater number of radicals have been devised for simplified characters. Being able to recognize the common radicals helps in the learning and recognition of new characters. Some but not all radical are complete characters in their own right. Some radicals have more than one form. Finally, simplified characters have resulted in additional variants.

In the following table, the English names were taken from the Unihan database, a database of international characters. The stroke count refer to the main form of the radical only.

Do some radicals look very similar? We have compiled another table of similar looking radicals.

Click on any column title to sort
No. Radi­cal Vari­ants Sim­pli­fied Radi­cal Pin­yin Eng­lish Name *
1     yi1 one 1
2     gun3 line 1
3     zhu3 dot 1
4 丿 (fu2), (yi2)   pie3 slash 1
5 (yin3),   yi4 second 1
6     jue2 hook 1
7     er4 two 2
8     tou2 lid 2
9   ren2 man 2
10     er2 legs 2
11     ru4 enter 2
12   ba1 eight 2
13     jiong3 down box 2
14     mi4 over 2
15     bing1 ice 2
16     ji1 table 2
17     qian3 open box 2
18   dao1 knife 2
19     li4 power 2
20     bao1 wrap 2
21     bi3 spoon 2
22     fang1 right open box 2
23     xi3 hiding enclo­sure 2
24     shi2 ten 2
25     bu3 mysti­cism 2
26     jie2 seal 2
27     chang3 cliff 2
28     si1 private 2
29     you4 again 2
30     kou3 mouth 3
31     wei2 enclo­sure 3
32     tu3 earth 3
33     shi4 scholar 3
34     zhi3 (top) go 3
35     sui1 (bot­tom) go slowly 3
36     xi1 evening 3
37     da4 big 3
38     nü3 woman 3
39     zi3 child 3
40     mian2 roof 3
41     cun4 inch 3
42     xiao3 small 3
43   wang1 lame 3
44     shi1 corpse 3
45     che4 sprout 3
46     shan1 moun­tain 3
47 , (gui4)   chuan1 river 3
48     gong1 work 3
49     ji3 oneself 3
50     jin1 turban 3
51     gan1 dry 3
52     yao1 short thread 3
53 广     guan3 dotted cliff 3
54     yin3 long stride 3
55     gong3 two hands 3
56     yi4 shoot 3
57     gong1 bow 3
58   ji4 snout 3
59     shan1 bristle 3
60     chi4 step 3
61   xin1 heart 4
62     ge1 halberd 4
63     hu4 door 4
64   shou3 hand 4
65     zhi1 branch 4
66   pu1 rap 4
67     wen2 script 4
68     dou3 dipper 4
69     jin1 axe 4
70     fang1 square 4
71     wu2 not 4
72     ri4 sun 4
73     yue1 say 4
74     yue4 moon 4
75     mu4 tree 4
76     qian4 lack 4
77     zhi3 stop 4
78     dai3 death 4
79     shu1 weapon 4
80     wu2 do not 4
81     bi3 compare 4
82     mao2 fur 4
83     shi4 clan 4
84     qi4 steam 4
85   shui3 water 4
86   huo3 fire 4
87   zhao3 claw 4
88     fu4 father 4
89     yao2 double x 4
90   pan2, qiang2 half tree trunk 4
91     pian4 slice 4
92     ya2 fang 4
93   niu2 cow 4
94   quan3 dog 4
95     xuan2 pro­found 5
96   yu4 jade 5
97     gua1 melon 5
98     wa3 tile 5
99     gan1 sweet 5
100     sheng1 life 5
101     yong4 use 5
102     tian2 field 5
103     pi3 bolt of cloth 5
104     chuang2 sick­ness 5
105     bo4 dotted tent 5
106     bai2 white 5
107     pi2 skin 5
108     min3 dish 5
109     mu4 eye 5
110     mao2 spear 5
111     shi3 arrow 5
112     shi2 stone 5
113   shi4 spirit 5
114     rou3 track 5
115     he2 grain 5
116     xue4 cave 5
117     li4 stand 5
118   zhu2 bamboo 6
119     mi3 rice 6
120   mi4 silk 6
121     fou3 jar 6
122   wang3 net 6
123     yang2 sheep 6
124     yu3 feather 6
125     lao3 old 6
126     er2 and 6
127     lei3 plow 6
128     er3 ear 6
129     yu4 brush 6
130     rou4 meat 6
131     chen2 minis­ter 6
132     zi4 self 6
133     zhi4 arrive 6
134     jiu4 mortar 6
135     she2 tongue 6
136     chuan3 oppose 6
137     zhou1 boat 6
138     gen4 stop­ping 6
139     se4 color 6
140   cao3 grass 6
141     hu1 tiger 6
142     chong2 insect 6
143     xue3 blood 6
144     xing2 walk enclo­sure 6
145   yi1 clothes 6
146   ya4 west 6
147   jian4 see 7
148     jue2 horn 7
149   yan2 speech 7
150     gu3 valley 7
151     dou4 bean 7
152     shi3 pig 7
153     zhi4 badger 7
154   bei4 shell 7
155     chi4 red 7
156     zou3 run 7
157   zu2 foot 7
158     shen1 body 7
159   che1 cart 7
160     xin1 bitter 7
161     chen2 morning 7
162   chuo4 walk 7
163 (right)   yi4 city 7
164     you3 wine 7
165     bian4 distin­guish 7
166     li3 village 7
167     jin1 gold 8
168   chang2 long 8
169   men2 gate 8
170 (left)   fu4 mound 8
171     dai4 slave 8
172     zhui1 short tailed bird 8
173     yu3 rain 8
174     qing1 blue 8
175     fei1 wrong 8
176     mian4 face 9
177     ge2 leather 9
178   wei2 tanned leather 9
179     jiu3 leek 9
180     yin1 sound 9
181   ye4 leaf 9
182   feng1 wind 9
183   fei1 fly 9
184 shi2 eat 9
185     shou3 head 9
186     xiang1 fragrant 9
187   ma3 horse 10
188     gu3 bone 10
189     gao1 tall 10
190     biao1 hair 10
191     dou4 fight 10
192     chang4 sacri­ficial wine 10
193     li4 caul­dron 10
194     gui3 ghost 10
195   yu2 fish 11
196   niao3 bird 11
197     lu3 salt 11
198 鹿     lu4 deer 11
199   mai4 wheat 11
200     ma2 hemp 11
201     huang2 yellow 12
202     shu3 millet 12
203     hei1 black 12
204     zhi3 embroi­dery 12
205   min3 frog 13
206     ding3 tripod 13
207     gu3 drum 13
208   shu3 rat 13
209     bi2 nose 14
210   qi2 even 14
211   齿 chi3 tooth 15
212   long2 dragon 16
213   gui1 turtle 16
214     yue4 flute 17
*Stroke Count

See also

';