YellowBridge Chinese Language & Culture
Chinese Language Center

Learn Mandarin Mandarin-English Dictionary & Thesaurus

New Search

Jiangsu
Main
Matching Results
江苏jiāngsūJiangsu province (Kiangsu) in southeast China, abbr. , capital Nanjing 南京
苏浙沪sū zhè hùJiangsu, Zhejiang and Shanghai
Wildcard: Use * as placeholder for 0 or more
Chinese characters or pinyin syllables